Strona internetowa, którą przeglądasz zapisuje na Twoim komputerze tzw. pliki cookie. Pliki te służą głównie do identyfikacji Ciebie na stronie.
akceptuję
Zaloguj
Rejestracja
POLITYKA PRYWATNOŚCI
serwisu www.gofans.pl

OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

GF ANGELS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w Mielcu (39-300), ul. Dąbrówki 18 lok. 8 informuje , że przetwarza Państwa dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu pozyskane na skutek współpracy marketingowej i wymiany mailowej.
W związku z powyższym informujemy Państwa, że:

 1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest GF ANGELS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w (39-300) Mielcu, ul. Dąbrówki 18 lok. 8, tel. +48 511 506 500, e-mail: biuro@gofans.pl.
 2. Dane będą przetwarzane w celach sprzedażowych i marketingowych w formie elektronicznej i papierowej.
 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. Podanie danych jest obowiązkowe wyłącznie gdy stanowi tak przepis.
 5. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania,
 6. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji poszczególnych celów przetwarzania danych przez Administratora.
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:
  • upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  •  biura informacji gospodarczej;
  • nabywcy wierzytelności;
  • świadczący usługi dla Administratora:
   • z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek;
   • drukarskie i archiwizacyjne;
   • informatyczne i telekomunikacyjne;
   • obsługi klienta, w tym telefonicznej lub elektronicznej;
   • księgowo-finansowe i podatkowe
   • prawne i windykacyjne.


Administrator zleca wykonywanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ( w „państwie trzecim”) w szczególności dostawcom usług IT. W takich przypadkach dane są przekazywane do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia, zgodnie z wymogami prawnymi, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony. Takie przekazanie Państwa danych celem ich dalszego przetwarzania przez podmiot z państwa trzeciego wykonujący usługę dla Administratora może nastąpić w przypadku Państwa danych.


Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji biznesowej, w tym także do celów marketingowych i mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z GF ANGELS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w Mielcu w celu realizacji Państwa zamówień oraz podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie wskazanym powyżej.


Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.


Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.


Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przetwarzanie swoich danych, prosimy o przesłanie takiej informacji w odpowiedzi na niniejszą wiadomość listownie na adres Administratora lub drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazane powyżej. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa , w tym w szczególności przepisy unijnego rozporządzenia
RODO.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej GOFANS przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS i Android  (dalej: „Aplikacja”).

 1. Regulamin o którym mowa w punkcie powyżej jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 2.  Właścicielem i Operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest GF ANGELS Group Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, ul. Dąbrówki 18/8, 39- 300 Mielec, NIP: 8172178722, Regon: 363234952, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „Operator”).
 3. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności

na:

a) Wprowadzaniu i ewidencjonowaniu punktów za zakupy produktów za zakupy produktów w sklepie stacjonarnym oraz internetowym partnerów systemu GOFANS

b) Wymianie zgromadzonych punktów na nagrody po uzyskaniu odpowiedniego progu punktowego uprawniającego do wybrania nagrody. Aplikacja mobilna oraz sklep internetowy Operatora zawiera szczegółowe informacje dotyczące dostępnych nagród w ramach programu GOFANS z podziałem na kategorie.

c) Możliwości sprawdzenia ilości zgromadzonych punktów na koncie użytkownika

d) Edytowania i uzupełniania danych osobowych

 1.  Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu: a. App Store (dla systemu iOS), b. Google Play (dla systemu Android). Pobranie Aplikacji z w/w sklepów, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług jest bezpłatne.
 2. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Operator zaleca użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.
 3.  Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, wybór i układ prezentowych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych
 4. Definicje. Przez użyte w regulaminie sformułowania należy rozumieć:

a) Operator – właściciel aplikacji i Platforma GOFANS - GF ANGELS Group Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu

b) Platforma GOFANS – rozumiany jako integralna całość stanowiąca własność Operatora na którą składają się sklep internetowy oraz Aplikacja mobilna GOFANS

c) Użytkownik – osoba przystępująca dobrowolnie do programu GOFANS, która pobrała aplikację mobilną na swój telefon i zarejestrowała się w usłudze, będąca osobą fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, która zadeklarowała swoje wsparcie dla Klubu w ramach rejestracji

d) Partner programu - Punkt obsługi Użytkowników Programu takie jak sklepy, usługodawcy, stacje paliw, sklepy internetowe itp.), które przystąpiły do Programu na podstawie osobnej umowy z Operatorem, u których Użytkownicy mogą dokonywać płatności przeliczane na punkty

e) Klub sportowy/organizacja sportowa - Klub sportowy, który zawarł z Operatorem osobną umowę o współpracy, którego Kibice będący jednocześnie Użytkownikami aplikacji, mogą pozyskiwać środki dla tego Klubu w ramach Aplikacji

f) Aplikacja - Program GOFANS stworzony i udostępniony bezpłatnie przez Operatora w ramach działalności statutowej, którego celem jest zaangażowanie Użytkowników i sympatyków bądź kibiców klubów do pozyskiwania na rzecz tych organizacji sportowych środków finansowych poprzez zakup towarów i usług u Partnerów programu, poprzez rejestrowanie w Aplikacji dokonanych zakupów przeliczonych następnie na Punkty

g) Punkty/Punkty Lojalnościowe – Niematerialne nośniki wartości przyznawane Użytkownikowi przez Operatora w zamian za nabycie towarów lub usług u Partnerów, następnie zarejestrowane w aplikacji GOFANS na podstawie dowodu zakupu

h) Dowód Zakupu – paragon lub faktura imienna wystawiona przez Partnera GOFANS za dokonany zakup towaru lub usługi

i) Nagroda/gadżet – gratyfikacja materialna na Użytkownika aplikacji GOFANS (w postaci np. koszulki, czapki, breloka itp.) którą można bezpłatnie uzyskać wymieniając w sklepie internetowym Operatora za zebrane Punkty.

j) Cashback – procentowa wartość od transakcji zawartej u Partnera GOFANS ustalana na podstawie dowodu zakupu, stanowiąca podstawę do obliczenia ilości punktów lojalnościowych dodanych do konta użytkownika. Wartość cashbacku jest inna dla poszczególnych Partnerów, a jego wysokość jest określana na podstawie odrębnych umów pomiędzy Operatorem a poszczególnymi Partnerami.

 

 II. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU

 

 1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego sklepu i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.
 2.  Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:

a. dla wersji aplikacji pobranej z App Store - iOS w wersji minimum 9.0

b. dla wersji aplikacji pobranej z Google Play - Android w wersji minimum 4.4

 

 1. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż te wskazane w punkcie powyżej, stanowi naruszenie Regulaminu
 2. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji urządzenia: a) aktywne połączenie internetowe, b) aktywną usługę GPS.
 3.  Użytkownik chcący zarejestrować się w programie musi wypełnić formularz i wprowadzić dane oraz przez zaznaczenie pola wyrazić zgodę na przetwarzane danych osobowych. Po ich wprowadzeniu z listy rozwijającej wybiera klub, który chce wspierać. Aby zakończyć rejestrację, należy wpisać kod otrzymany za sprawą SMSa weryfikacyjnego we wskazanym polu. Jeżeli kod został wprowadzony poprawnie system rejestruje nowego użytkownika, który otrzymuje dostęp do aplikacji.
 4. Użytkownik oświadcza, że podane podane przy rejestracji dane są prawdziwe. Operator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikające z podania przez Użytkownika danych nieprawdziwych bądź błędnych i jego odpowiedzialność z tego tytułu zostaje wyłączona.

 

 III. OPCJONALNE FUNKCJE APLIKACJI

 

 1. Za sprawą systemu poleceń użytkownik może zdobyć ekstra punkty. Za każdą osobą, której poleci on pobranie, zainstalowanie i użytkowanie aplikacji GOFANS, za sprawą której wspiera swój ulubiony klub, użytkownik otrzyma dodatkowe 200 pkt. Warunkiem otrzymania ekstra punktów jest to aby osoba przy rejestracji podała we wskazanym oknie adres email osoby polecającej. Następnie, konto działające z polecenia musi zostać aktywowane przez nowego użytkownika.

 

IV. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 

 1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
 2.  Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

a. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,

b. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,

c. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

 1. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 2. Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne, jednakże Operator nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe opłaty naliczane przez dostawcę internetu związane z transmisją danych.

 

V. ZASADY GROMADZENIA PUNKTÓW LOJALNOŚCIOWYCH

 

 

 1.  Użytkownik  po zarejestrowaniu i zalogowaniu w aplikacji może zbierać punkty.
 2. Wartość uzyskanego 1 punktu lojalnościowego w platformie GoFans wynosi 1 grosz.
 3. Punkty naliczane są od wartości cashbacku, którego wysokość regulowana jest odrębnymi umowami Operatora z każdym z Partnerów. Wartość cashbacku u poszczególnych partnerów widoczna jest w aplikacji mobilnej podczas dodawania punktów do konta użytkownika.
 4.  Punkty naliczane są zarówno online jak i offline. W sytuacji braku dostępu do internetu, informacje o zgromadzonych punktach  zapisują się w pamięci telefonu razem z informacją:

 

 

 

 

 

 

VI.  WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY

 

 1. Wymiana punktów na nagrody z następuje  za pośrednictwem  aplikacji  GOFANS.
 2. Za pomocą aplikacji i strony GOFANS użytkownik może wymieniać punkty na nagrody po uzyskaniu odpowiedniego progu punktowego uprawniającego do wybrania nagrody. Aplikacja zawiera informacje dotyczące dostępnych nagród w ramach programu GOFANS z podziałem na kategorie.
 3. Dostawa nagród oraz gadżetów odbywa się za pośrednictwem partnerów Operatora oraz klubów sportowych, z którymi Operatora łączą odrębne umowy.
 4. Pełna lista Partnerów dostępna jest w aplikacji oraz na stronie internetowej Operatora
 5. Za terminową dostawę wybranych nagród oraz ewentualną odpowiedzialność z tytułu gwarancji bądź rękojmi ponosi odpowiedzialność Partner bądź bezpośrednio klub sportowy, którego nagrody zostały wybrane.
 6.  Jeżeli wybrana nagroda jest dostępna na stanie magazynowym, czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych powiększony o niezbędny czas przesyłki. W przypadku konieczności sprowadzenia nagrody której w danym momencie nie ma na sanie magazynowym, czas realizacji może ulec wydłużeniu. O planowanym terminie dostawy użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością email.
 7.  Terminy realizacji mogą ulec skróceniu w przypadku osobistego odbioru. Partnerzy GOFANS będą starali się w miarę możliwości dostarczyć jak najszybciej wybrany produkt  znajdującego się na platformie GOFANS.
 8. Za ewentualną niezgodność towaru/usługi zakupionej przez Użytkownika u Partnera, Operator nie ponosi odpowiedzialności i wszelkie reklamacje z tego tytułu winny być zgłaszane bezpośrednio u Partnera.
 9. Po prawidłowym dokonaniu wyboru nagrody, punkty z konta użytkownika są odejmowane o wartość punktową wybranej nagrody.
 10. Użytkownik podczas rejestracji wybiera klub sportowy, który chce wspierać oraz uzupełnia niezbędne w tym celu dane. Użytkownik Aplikacji mają możliwość zadecydowania o wsparciu Klubu zgromadzonymi na swoim koncie punktami bezpośrednio przeznaczając je na Klub.

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

 

 1.  Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.
 2.  Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Operator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

a) szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez użytkowników praw osób trzecich

b) szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji

c)usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.

 

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług

 

 

 

VIII.  ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 

 1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.
 2.  W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora, a w szczególności ich dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.
 3. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Klubem wspieraną przez Użytkownika, uczestnictwo Użytkownika zostanie zwieszone do czasu wskazania przez Uczestnika innego Klubu który/ą chce wspierać.
 5. Operator może wypowiedzieć Użytkownikowi uczestnictwo w każdym czasie, w przypadku, gdy Użytkownik w sposób rażący narusza niniejszy Regulamin. Wypowiedzenie takie wymaga formy pisemnej. Użytkownik w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu uczestnictwa, może odwołać się od złożonego przez Operatora wypowiedzenia na piśmie wysyłając odwołanie na adres siedziby Operatora.
 6.  Zakończenie uczestnictwa na podstawie pkt. 8.5 Regulaminu jest równoznaczne z utratą zgromadzonych Punktów Lojalnościowy i brakiem możliwości zdobywania dalszych Punktów bądź ich wymiany na nagrody.
 7.  Użytkownik może dezaktywować swoje konto. Po dezaktywacji dane użytkownika pozostają w bazie danych Operatora przez okres 2 lat. W tym czasie Użytkownik może w każdym czasie aktywować ponownie swoje konto bez konieczności wprowadzenia ponownie niezbędnych do rejestracji danych.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli nieaktywnych kont i ich usunięcia z bazy danych.
 9. Konta nieaktywne (aplikacja nie była używana przez 6 miesiecy) zostaną usunięte z bazy danych, zgromadzone na nich punkty zostaną przekazane na rzecz ulubionego przez użytkownika klubu. 
 10. Usunięcie kont o których mowa w art. 8.5 odbywać się będzie nie częściej niż raz na 5 lat, a o terminach użytkownicy zostaną powiadomieni wiadomością email.

 

 

 

 1. REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje związane z działalnością Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej XXXXX.
 2.  Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji. Ponadto reklamacja powinna zawierać nick użytkownika.
 3.  W terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania Operator rozpatruje reklamację oraz informuje użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

 

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest GF ANGELS Group Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, ul. Dąbrówki 18/8, 39- 300 Mielec, NIP: 8172178722, Regon: 363234952, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. GF ANGELS Group Sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo udostępnianych nam danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.
 3. GF ANGELS Group Sp. z o.o. zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 4.  Dane osobowe zbierane są przez GF ANGELS Group Sp. z o.o. w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z aplikacji mobilnej GOFANS. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia skorzystanie z aplikacji mobilnej GOFANS.
 6. Niniejszy Regulamin ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności internetowego sklepu aplikacji mobilnych, z którego aplikacja została pobrana. GF ANGELS Group Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności danego marketu oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach danego marketu.
 7. Aby zapewnić prawidłowe działanie Aplikacji, Operator może zlecić usługodawcom zewnętrznym czasowe przetwarzanie danych. Usługodawcy przetwarzają dane wyłącznie według wytycznych Operatora w celu prawidłowego działania aplikacji, na co Użytkownik wyraża zgodę. Usługodawcom nie wolno w żadnym wypadku wykorzystywać danych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Programu dla własnych celów. 

 

 

 

XI ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU

 

 1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia w Aplikacji. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik ma możliwość wypowiedzenia  uczestnictwa w programie w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zmianie Regulaminu
 3. Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej www.gofans.com lub jej podstronach oraz bezpośrednio w aplikacji.

 

XII NEWSLETTER

 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest GF ANGELS Group Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, ul. Dąbrówki 18/8, 39- 300 Mielec, NIP: 8172178722, Regon: 363234952, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 2. Dane osobowe zbierane są w celu świadczenia usługi Newsletter, w związku z którą GF ANGELS Group Sp. z o.o. pozyskuje od osób zainteresowanych adresy poczty elektronicznej. W celu zapisania się na Newsletter należy wyrazić chęć otrzymywania Newslettera poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, na który Newsletter ma być przesyłany i odpowiednie zaznaczenie pola wyboru - w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.
 3. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usługi „Newsletter”

 

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Operator może zawiesić lub zakończyć działalność aplikacji. Informacja, o takiej decyzji zostanie przekazana Użytkownikom co najmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem działalności aplikacji poprzez publiczne ogłoszenie w punktach Partnerów, stronie internetowej lub korespondencją email.
 3. W sytuacji opisanej w pkt. 13.2 Operator zastrzega, iż wymiana punktów na nagrody będzie możliwa w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu lub zawieszeniu aplikacji, nie krótszym niż 6 miesięcy. Po upływie tego terminu wymiana punktów nie będzie możliwa, a zgromadzone punkty Użytkownika wyzerowane.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 27 listopada 2016 roku.